SPRAY CLORAMIN B KILL COVID 19 Recommended Frequency Every Week

PHUN KHỬ TRÙNG CLORAMINH B DIỆT COVID 19 Hãy xịt định kỳ hàng tuần

Service Charge/ Giá phun:

2.500 – 3.000 VND/m2

*Office *Gym

*Apartment *Restaurants

*Supermarket *Showroom

*Hospital *Clinics

Call Us Now: 0909.838.958 or 028.6294.7077

SPRAY CLORAMIN B KILL COVID 19Recommended Frequency Every WeekPHUN KHỬ TRÙNG CLORAMINH B DIỆT COVID 19Hãy xịt định…

Người đăng: Giải Pháp Vệ Sinh vào Thứ Hai, 13 tháng 4, 2020
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người